woensdag 26 juli 2017

Jezus noemt je naam

Johannes 20:16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.

Misschien heb je Jezus nog nooit ontmoet en ken je Hem helemaal niet. Het kan zijn dat Hij je helemaal niets zegt, je gelooft niet in Hem en je gaat je eigen weg. Maar ook als je Hem kent, kan het soms zijn dat je Hem uit het oog verliest. Je bent druk met van alles en nog wat en je vergeet Jezus. Zo kom je eigenlijk een stuk bij Hem vandaan te staan. In beiden gevallen noemt Jezus je bij je naam. Hij wil jouw (weer) bij Hem terug. Hij mist je wanneer je niet bij Hem bent en Hij zoekt je op. Vanuit Zijn liefde voor ons mensen, noemt Hij steeds je naam.

In onze tekst was Jezus dood, maar na drie dagen weer opgestaan. En Maria zocht Hem en liep rond bij het graf. Dan ineens staat Hij daar, Hij noemt Maria bij haar naam: Maria! Wat een heerlijk moment zal dat voor beiden zijn geweest. Jezus die ziet dat Maria naar Hem op zoek is, die verdrietig is dat Hij er niet meer is. Wat een blijdschap zal Hem dat geven. Maar ook blijdschap bij Maria, want zij hoort ineens haar naam. Jezus roept haar en wil dat ze zich omdraait. Zie je die liefde in Zijn ogen staan?

Wanneer wij zoekende zijn en eigenlijk misschien door de tuin van ons leven dwalen, zoekt Jezus ons op. Door Zijn Woord roept Hij je steeds weer en Hij kent je naam. Hij kent je persoonlijk en weet dat je dolende bent. Je weet het allemaal niet en leeft helemaal niet dicht bij Hem. Jezus zoekt je dan steeds weer op om je terug te halen bij Hem. Hij wil dat je je omkeert en Hem weer aankijkt. Dan mag je in Zijn liefdevolle ogen kijken en Zijn liefde weer ervaren. Luister naar Zijn stem en keer je om.

Heb je Jezus nog nooit gehoord? Luister dan nu eens goed! Lees de tekst nog een keer en verplaats jezelf in de plaats van Maria. Jezus roept jouw vandaag en als Hij je roept kijk dan in Zijn ogen. Want die stralen liefde uit naar jou, liefde naar jou als zondaar. Het maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan, Zijn liefde is groter. En weet je wat je in Zijn ogen ziet? Een kruis van genade, het geopende graf van het eeuwige leven en een stroom van Levend Water. Je zult er geen spijt van krijgen als je je omdraait, want het is zo heerlijk om in Zijn ogen te kijken.


Keer je dan om, hoe je leven er nu dan ook voorstaat. Keer je leven om en laat het gericht zijn op Jezus. Dan mag je met Maria het uitroepen van blijdschap: Meester! Ik hou ook zoveel van U. Ik ben de weg kwijt en ik weet dat ik het alleen bij U kan zoeken. Uw liefde is zo groot, daar kan ik me niet vanaf houden. Mijn Jezus, ik hou van U.

dinsdag 18 juli 2017

De Leeuw en het Lam

Hebreeën 9:12 Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor eeuwige verlossing teweeggebracht.

Het is een tegenstelling: de leeuw en het lam. De leeuw is de koning van de dieren, een leider in zijn gebied en ontvangt respect van alle andere dieren. Aan de andere kant het lam, dat hulpeloos is zonder de herder, dan zelf niet eens zou kunnen overleven. Als we over Jezus spreken en lezen, dan is Hij én de Leeuw en hét Lam.

Want als Lam werd Jezus ter slachting geleid. Hij liet Zich meevoeren zonder tegen te stribbelen. Hij gaf Zijn eigen bloed voor de zonden van de wereld. Voor die tijd moest een bok geslacht worden tot verzoening met God. Maar nu liet Jezus zich als een Lam ter slachting leiden. Zijn bloed zorgt ervoor dat jij en ik gered mogen worden van de eeuwige dood. Net als het bloed aan de deurpost bij de uittocht ervoor zorgde dat de dood daar niet binnenkwam, zo is het ook voor Gods kinderen. Het bloed van Jezus bewaart je niet voor de aardse dood, maar wel voor de eeuwige dood. Is het jou redding al?

Maar naast het Lam, dat de zonden der wereld wegdraagt is Jezus ook de Leeuw. De Leeuw van Juda, die met kracht is opgestaan uit de dood. Die de hel heeft overwonnen en de dood heeft verslagen. Die leeuw die ervoor gezorgd heeft dat er eeuwige verlossing mogelijk is voor ieder die in Hem gelooft. Hij is de Koning van de wereld, niemand is sterker dan Jezus. Zelfs de satan beeft bij het horen van Zijn Naam. Hij heeft de kop vermorzelt van de satan en zo Hem krachteloos gemaakt voor Zijn kinderen.

Jezus wil ook jouw Lam en Leeuw zijn. Nee, Hij is niet afhankelijk van ons om dat te zijn. Daar is Hij te groot voor, want Hij is immers de Zoon van God. Maar Hij wil het wel voor je zijn, Hij heeft je lief en uit liefde gaf Hij Zijn leven. Als Lam liet Hij zich voor jou martelen, aan het kruis hangen, neerdalen naar de hel en zelf sterven. Als Leeuw kwam Hij terug uit de Godverlatenheid met de woorden: het is volbracht, als Leeuw is Hij uit de dood opgestaan heerst Hij nu als Koning bij God, Zijn Vader.


Wat een heerlijke God hebben wij, wat een liefdevolle Zoon en de Geest van de Zoon wil in ons werken en ons steeds laten zien op het Lam en de Leeuw. Hij is het allebei! Kom, dan vallen we neer in aanbidding voor die heerlijke Jezus. Uw Naam zijn geprezen!

zondag 9 juli 2017

In verwondering (2)

Exodus 14:22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

Heb je ooit al eens een muur van water gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat bestaat immers niet. Water stroomt en is vloeibaar, dat kan dan toch niet rechtop staan en ook nog eens een muur vormen? Toch is het gebeurd toen het volk Israël gevlucht was uit Egypte en het volk zat opgesloten tussen de woestijn en het water, terwijl de farao achter hen aankwam. Een wonderlijk verhaal waarin God Zijn krachtige hand laat zien. Hij heeft alle macht en kan zelfs van water een muur maken.

God beval Mozes om zijn staf over het water uit te strekken en zo de zee te doen splijten. Er was absoluut geen twijfel bij God en daardoor ook niet bij Mozes. God wist dat als Mozes zijn staf zou uitstrekken, dat Hij dan de wind zou sturen om het droog te maken en dat Hij het water als een muur langs het pad zou zetten. God heeft die macht, Hij heeft immers alles geschapen en Hij kan ook zo een aanpassing in Zijn creatie doen, dat het van structuur verandert. Zoals het water rechtop kan staan als een muur, het is voor God een kleine aanpassing.

Die God stond en staat aan de zijde van Israël. Toen ze in nood waren, liet Hij ze niet in de steek. Ze begonnen al te schelden op Mozes en te zeuren, want ze waren natuurlijk bang. En toch stond God aan hun zijde, Hij zorgde ervoor dat de Egyptenaren niet dichterbij konden komen en hielp ze door de zee. Maar die God staat ook aan onze kant, Hij is er ook voor jou en mij. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat ons geloof zo sterk is, maar omdat Hij onze God wil zijn. Wanneer je gelooft in de Zijn Zoon als je Verlosser en Zaligmaker, dan is deze God die de zee uit elkaar dreef en een pad maakte, ook jouw God!

Zo mogen wij ons verwonderen over de macht en de kracht van onze God! Hij kan alles en wil ons ook alles geven. Niet dat het altijd zo gaat als dat wij zouden willen, maar met Hem aan je zijde is er altijd een pad. Want God maakte ook paden bij onzichtbare dingen, bij pijn en verdriet, bij psychische problemen, bij neerslachtigheid, bij zonden waar we niet mee kunnen stoppen, bij alles waar wij in vast kunnen lopen kan God een pad maken. En dan richt Hij muren op die ons beschermen.


Richt je dan op God, stel Hem centraal in je leven, verwonder je over Zijn almacht en laat je vervullen door Zijn grootheid!

donderdag 6 juli 2017

In verwondering (1)

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Wanneer je nadenkt over God, over Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, dan komen we woorden tekort. Want God is er altijd al, dat gaat ons verstand te boven. We kunnen dat niet begrijpen, maar we hoeven dat ook niet te begrijpen. Wanneer we dat willen, maken we het geloof heel moeilijk. Want dan willen we begrijpen en dat kunnen wij niet.

De Bijbel begint met: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Er was dus blijkbaar nog geen hemel en er was ook nog geen aarde. Er was helemaal niets.. Misschien is dat wel het zwarte gat waar we zoveel over horen. Het zwarte gat van toen er nog niets was. Want toen God een keer begon, ging Hij door. Toen Hij zag hoe goed alles was, maakte Hij nog meer. En het was allemaal goed!

Het begin was dus allemaal goed! God schiep het licht, toen er nog geen zon en geen maan waren. God schiep later ook de zon, maan en sterren. En dat deed Hij zomaar uit het niets. Maar daar stopte het niet, Hij maakte verschil tussen land en water, Hij maakte de bloemen, bomen en planten. De vogels, vissen en dieren maakte Hij ook en natuurlijk de kroon op de schepping: de mens. En God zag dat het goed was.

Neem zo’n God nu eens in je gedachten en laat Hem eens op je inwerken. Zonder alles wat er na de schepping is gebeurd erbij te bedenken. Wanneer wij kijken naar God en dus puur naar die God die alles heeft geschapen, dan kunnen we alleen maar bewondering hebben en ons verwonderen. Want wie kan er een dier maken? Met alles erop en eraan? Wie heeft het leven ontworpen en alles zo ontwikkeld dat de volledige natuur op elkaar aansluit en elkaar nodig heeft?

Kijk eens naar de bijzonderheden in de natuur: het water dat altijd in een kringloop blijft rondgaan. Van zeewater naar wolken, naar regen, naar rivier en weer naar zee. Het water raakt nooit op! Maar ook naar het lichaam van mens en dier. Over alles is nagedacht: de spijsvertering, ademhaling, bewegen en zelfs het nadenken. Het is allemaal met elkaar in overeenstemming. En bij dieren is het net zo op elkaar afgestemd. En zo zijn er heel veel voorbeelden. En God heeft het geschapen! We hoeven niet eens daar een discussie over te voeren, want zoiets kan niet per ongeluk ontstaan, daar is over nagedacht.


Denk dan weer eens aan de Schepper! Krijgt Hij jouw en mijn aanbidding? Hij is het waard en wij mogen ons leven aan Hem geven en ons verwonderen over Wie Hij is en wat Hij doet. Zijn grote daden zijn soms onbegrijpelijk, maar Hij is God! 

maandag 3 juli 2017

Ik ben van Christus

Genesis 3:19 In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit gekomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

Wie ben je? Daar kunnen biologen en wetenschappers uren over praten en er zijn veel boeken over geschreven. Sommige slimme mensen denken dat we van de vis afstammen, anderen van de apen en zo zijn er verschillende meningen. De Bijbel leert ons dat we stof zijn en dat we tot stof weer zullen terugkeren. Nou zeg, wat een negatieve woorden. De mens stelt dus helemaal niets voor, het is een beetje stof en als het leven eruit is wordt het weer tot stof. Inderdaad, zo is het.

Jij en ik stellen ook niets voor, daar kunnen we heel eerlijk in zijn. Misschien ben je wel goed in veel geld verdienen, goed in je hobby of heb je veel kennis van de Bijbel. Misschien kun je goed zingen en wordt je wel een ster? Inderdaad, mensen kunnen soms heel veel en lijken soms heel wat. Maar toch staat daar nog steeds die tekst: stof ben je. Want alles wat wij kunnen hebben, kan de dood niet tegenhouden en kan ons geen zaligheid geven. Het stopt allemaal wanneer het leven uit ons weg is.

En dat is juist de rijkdom van een kind van God! Die weet dat hij of zij stof is en eigenlijk niets voorstelt. Die weet dat hij of zij vanuit zichzelf alleen maar zondig is en zoals de Bijbel zegt: niet in staat het goede te doen. Maar wie gelooft in de Heere Jezus, die heeft alles in Hem! En dan staat er ineens een krachtige persoon, een levend mens, die voor eeuwig zal leven. Dan stopt het niet bij de dood, wanneer we terugkeren tot stof. Nee, dan begint het heerlijke leven met Hem pas.

Dan is het toch wonderlijk dat God met zo’n mens, dat eigenlijk niets voorstelt en tegen Hem kiest, te maken wil hebben. Dat God Zijn armen wijd open zet om je te omhelzen en naar je te kijken door Jezus Christus. Dan ben je niet ineens een populair iemand of een geweldig mens, je bent juist een afhankelijk mens. Iemand die het allemaal verwacht van God en van Zijn Geest. Dan mag je bloeien en groeien tot Zijn eer.


Jezus is gestorven, maar niet weer geworden tot stof. Hij is immers opgevaren en zit aan Gods rechterhand om voor ons te bidden. Hij blaast Zijn Geest op ons en deelt gaven aan jou en mij uit. Gebruik die gaven en leef voor Hem! Laat je doorstromen door de Geest, stel jezelf open en je zult zien welke gaven God voor jouw heeft. Je dode ik komt tot leven door het leven met Christus en je mag dan leven door Zijn genade! Wie ben ik? Ik ben van Hem, Jezus Christus!


https://www.youtube.com/watch?v=mBcqria2wmg

zondag 2 juli 2017

De liefde van Christus

1 Korinthe 15:3 Want ik heb u ten eerst overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften.

Ga je mee een kijkje nemen op Golgotha? Zie je, daar hangt een Man aan een kruis. Hij hangt tussen we andere mannen in en spreekt af en toe een paar woorden. Maar het zijn krachtige woorden, woorden van vergeving, van eeuwige redding, een uitroep naar God en een verklaring van het volbrengen van Zijn grote opdracht: sterven voor de zonden van de mensen.

Jezus wordt veel gebruikt als vloek, Hij wordt vaak bespottelijk weggezet en er wordt over Hem gesproken als over een sprookje. In de wereld, op Facebook, op televisie het maakt niet uit waar je kijkt en leest, maar je ziet zo’n haat tegen Hem. Maar waarom die haat? Want als je een kijkje hebt genomen op Golgotha, zie je daar die Christus die de hele wereld op Zijn schouders draagt. Hij moest sterven als straf op de zonde van de mensen. Ja, daar kun je blind voor zijn, maar Hij wil ook jou ogen openen. Zijn liefde voor mensen is oneindig diep, Hij wilde er zelfs voor sterven.

Die Jezus mogen wij aanbidden, want Hij heeft de straf van God gedragen. Jij zou het zelf niet kunnen, ik zou niet eens aan een kruis kunnen hangen en aan anderen denken dus laat staan dat we voor anderen kunnen sterven? Maar Jezus heeft Zijn leven gegeven en dat is de kern van het geloof.

Hij heeft Zichzelf weggegeven, overgeleverd aan de satan en de dood. Hij is tot in de hel neergedaald, uit pure liefde. Er zit absoluut geen grammetje eigen belang bij, maar Hij heeft Zich gegeven als offer. Voor jouw zonden, zonder dat je er iets voor hoeft of zelfs maar kunt doen. Het hoeft allemaal niet nog te gebeuren, het is al volbracht. Je hoeft het alleen te geloven.

En wanneer we dit voor ons mogen geloven, deze heerlijke liefde van Jezus, dan vallen we in aanbidding!

Here Jezus, mijn Verlosser! U bent hoogverheven en Uw liefde is onuitputtelijk. U bent aan het kruis gegaan voor mij en hebt mijn zonden gedragen. Wat een heerlijke Redder bent U. Ik prijs U om wie U bent, om wat U doet en om wat U hebt gedaan. Niemand houdt zoveel van mij, als dat U doet. En daardoor mag ik van U houden, als van niemand anders. U bent volmaakt, heilig, heerlijk, wonderlijk en liefdevol. Mijn Jezus, mijn Redder. Halleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=X8ZeONHBV5k

zaterdag 1 juli 2017

Een rivier van Christus

Efeze 4:24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en waarheid.

Wat gebeurt er eigenlijk met je wanneer je Christus leert kennen? Dat is een vraag die veel jongeren bezighoudt, maar die ook voor volwassen mensen heel belangrijk is. Het is een vraag waarvan we het antwoord in de Bijbel vinden, op meerdere plaatsen. Maar één van de kernteksten hierover staat in Efeze: dat u bekleedt wordt met de nieuwe mens. Die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en waarheid.

We moeten dus worden zoals Adam en Eva voor de zondeval. Dat is natuurlijk onmogelijk, want de zonde heeft ons allemaal besmet en we zullen er niet vanaf komen totdat we uiteindelijk in de hemel zullen zijn. Maar toch moet het wel ons streven zijn. God vraagt ons niet om wettisch te zijn, God vraagt ons niet om in allerlei talen te spreken of om allemaal predikant te worden. Hij vraagt ons, Hij draagt ons op om ons te bekleden met de nieuwe mens.

Die nieuwe mens kunnen we ontvangen in Zijn Zoon, Jezus Christus. Wanneer we het offer van Christus accepteren voor onze zonden, dan ontstaat er nieuw leven in ons. Onze ziel verandert van het ene op het andere moment, van verdorven naar verheerlijkt. Maar ons leven nog niet. Er is nog zoveel dat we doen, maar dat tegen Gods wil in gaat. Het hoort niet bij de nieuwe mens. De nieuwe mens is op God gericht, de nieuwe mens is rechtvaardig en in waarheid. De nieuwe mens wil geen dingen doen die tegen Gods Woord ingaan, die wil zorgen voor de armen, Christus volgen in alles.

Maar daar hebben we Hem voor nodig. De Geest van Christus wordt op ons uitgestort en we mogen ons laten veranderen door de Heilige Geest. Hij zal in ons stromen als een rivier, een rivier die gericht is op God. Een verfrissende rivier die onze ogen opent voor de zonde en onze blik opheft naar Christus. Hij komt centraal te staan en zo worden we zelf ook een rivier van Gods boodschap. Mensen kunnen het aan ons zien. Niet zozeer aan ons uiterlijk, maar aan ons innerlijk en welke boodschap we hebben voor de wereld! Zo mogen wij een rivier van Gods genade zijn, doordat die rivier in ons wordt uitgestort. Dat is de nieuwe mens. Heerlijk toch om zo te mogen en kunnen zijn!

www.youtube.com/watch?v=V4PjKG-CcBo