vrijdag 10 februari 2017

Wat is er nodig om te weten hoe tot Gods eer te leven en te sterven?

Efeze 5:8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

Drie dingen zijn belangrijk om te leven en te kunnen sterven tot Gods eer. Het eerste is dat we onze zonde kennen, dat we weten dat we verloren zijn als we Jezus Christus niet kennen als Verlosser. Het tweede is dat we alleen door de Heere Jezus Christus verlost kunnen worden van al onze zonden en het derde is hoe we God dankbaar kunnen zijn voor die verlossing.

De drie punten die door de hele Bijbel als een rode draad loopt. Soms worden er grappen over gemaakt, anderen kunnen niet leven zonder 3 punten, maar toch is het de lijn van de Bijbel. Dat zien we al bij het volk Israël. Wanneer ze God verlaten en andere goden aanbidden, begint te ellende voor ze. Maar dan worden ze weer opgeroepen om zich tot God te keren en als ze dat doen is hun leven ook weer veel beter en bloeit het land weer op.

Zo is het ook in ons leven. Zonder de Heere Jezus zijn we dood, gaan we verloren. Het is de ergste positie die een mens zich kan voorstellen. Als je als verlorene leeft, is het ellendig met je gesteld. Onze eigen ik is op die manier besmet met de zonde sinds de zondeval. Wij kiezen voor het verkeerde, tegen God en willen alleen voor onszelf leven. En als we daar niet van bewust zijn, niet bewust zijn dat we Jezus nodig hebben in ons leven, dan is dat een trieste situatie. Maar ook wanneer we Jezus wel kennen en door Hem zijn verlost van de zonde, kunnen we niet om onze zonden heen. Dit zal op aarde nooit veranderen en daarom is het belangrijk om Hem te kennen.

Want door Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis kunnen wij uit de verschrikkelijke situatie komen, uit de ellende. Hij is aan het kruis gegaan en Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Dat is de boodschap van het Evangelie, dat is de blijde boodschap. Hij wil ook onze straf dragen en onze zonden vergeven. Daarin komt Gods liefde tot ons en wij mogen het aannemen zonder dat we zelf iets hoeven te doen. Gods Woord leert ons dat die verlossing ons wordt geschonken en wij alleen maar onze handen open hoeven te houden en zo gered worden van de straf van God, zelfs dat we eeuwig met Hem mogen leven. Dat is een verheugende boodschap, daar mogen we blij om worden en God voor danken.

En hoe we God kunnen danken lezen we ook in Zijn Woord. We mogen tijd met Hem doorbrengen, Hem op de eerste plaats zetten in ons leven en stoppen met alles wat zondig is of ons tot zonde leidt. Want zonde doet God verdriet, maar wanneer wij Zijn Woord volgen en Hem zoeken in gebed en in Zijn Woord en ook omzien naar onze naaste en in liefde voor de schepping leven, dan tonen wij onze dankbaarheid aan God. Het leven wordt dan oefenen voor de eeuwigheid, uitzien naar die grote dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Ons leven mag in het teken staan van die dag!

Zo worden die drie dingen, die als rode draad door de Bijbel lopen, toch niet zo belachelijk. Nee, ze bepalen ons leven hier op aarde. We kunnen ze niet los zien van elkaar en kunnen niet bij één van de drie blijven steken. Besef wie wij zijn, geloof in Jezus Christus en leef uit genade!


Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 2

woensdag 8 februari 2017

Wat is je enige troost in het leven en bij het sterven?

1 Korinthe 3:23 U bent echter van Christus en Christus van God.

Dat mijn lichaam en mijn ziel niet van mijzelf zijn, zowel in het leven als bij het sterven, maar alleen van Jezus Christus op Wie ik kan vertrouwen. Hij heeft met Zijn bloed voor al mijn zonden betaald en heeft me verlost uit de macht van de duivel. Ook zorgt Hij ervoor dat er geen haar van mijn hoofd kan vallen als de Vader dat niet wil en zelfs dat alles in het teken staat van mijn zaligheid. Daarom verzekert Hij mij, door de Heilige Geest, dat ik voor eeuwig met Hem mag leven en maakt Hij dat ik van harte voor Hem leef.

Dit is het geloof in een notendop. Wij kunnen als christenen maar uit één ding onze troost putten en dat is dat we van Christus zijn. We zijn niet meer van onszelf, maar van Jezus Christus en Hij is van God. We zijn dus van God en niet meer tegen God. Wanneer we van onszelf zouden blijven, blijft de zonde in ons voortwoekeren en zullen we nooit heilig voor God kunnen zijn. Maar nu we van Christus zijn en Zijn werk ook voor ons is gedaan, zijn we heilig voor God. God accepteert het offer van Zijn Zoon alsof wij het zelf hebben gedaan en ziet ons ook door Zijn Zoon aan. Jezus heeft voor al onze zonden betaald, niet één uitgezonderd en dat maakt dat we schoon voor God zijn.

De duivel heeft ook geen macht meer over ons en verliest zijn kracht. Hij kan ons beheersen wanneer we niet van Jezus Christus zijn en Hij kan ons zo in bezit nemen dat we hem volgen. Hij verleidt ons keer op keer en probeert ons naar hem toe te trekken. Laat duidelijk zijn dat het niet de duivel is die in ons zondigt, maar dat wijzelf zondigen. De duivel verleidt ons en trekt ons bij God vandaan, maar wanneer we van Christus zijn heeft de duivel die macht niet meer. De kracht van het bloed van Christus is te sterk en heeft Hem verslagen op Golgotha, zelfs zijn meest afschrikkende wapen de dood is teniet gedaan en overwonnen.

En alles staat in het teken van onze zaligheid. Dat is wel een troostvolle gedachte. Want we kunnen onszelf weleens verliezen in waarom vragen. Waarom moet ons dit of dat overkomen of waarom ben ik niet sterk op bepaalde gebieden. Maar dan lezen we in Romeinen 8:28 dat alle dingen meewerken te goede. Dat maakt het verdriet of de pijn niet kleiner, maar het mag ons wel bij Christus weer brengen want in Hem zijn we bij God en die weet het zo te maken dat het meewerkt te goede.

En God geeft ons Zijn Heilige Geest die ons verzekert dat we voor eeuwig met Hem mogen leven. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar dat mogen we zeker weten. Het leven van een christen stopt niet bij de dood, maar begint dan pas in heerlijkheid. Dit kleine stukje op aarde is alleen maar het begin en soms zo moeilijk, maar na de dood gaat het eeuwig duren en dat is niet moeilijk, maar heerlijk. En met dat uitzicht mogen wij niet al van harte voor Hem leven. Ons leven staat in dienst van God en dat bepaalt ook onze keuzes in het leven. De grote keuzes van werk, studie, kerk en gezin. Maar ook de kleinere keuzes van wat kijk ik wel en wat niet, waar doe ik wel aan mee en waar niet.


Zo wil God ons troosten en ons helpen in deze moeilijke wereld. Hij laat ons niet alleen, maar geeft ons Zijn Woord en Zijn Geest. Die zullen ons helpen om voor Hem te leven en die verzekeren ons van de heerlijkheid van God!

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 1

woensdag 1 februari 2017

Mijn kind: je bent heilig

Mijn geliefde kind, je bent heilig.
Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat God goed is.
God heeft je ouders geloof gegeven om Hem te eren,
En omdat Hij je ouders geloof heeft gegeven ben jij heilig.
Je bent geboren bij ons als een kind van gelovige ouders,
En door God ben je aan ons gegeven om je heilig op te laten groeien.
God heeft dat bezegeld toen je nog klein was
Toen je het zelf nog niet eens wist, heeft Hij gezegd: je hoort bij Mij.
Niet op grond van jouw eigen verdienste,
Maar op grond van Zijn liefde en Zijn verbond.

Wij als ouders hebben de belangrijke taak op jou op te voeden.
We mogen je de grote daden van God vertellen.
We mogen je steeds weer aan Zijn liefde herinneren.
Wij zullen daar steeds weer bij vallen en moeite mee hebben,
Maar God zal Zijn belofte niet verbreken.
Hij zal je zelf Zijn liefde en genade laten zien
En je eraan herinneren dat je bij Hem hoort.
Daarom draag je dat teken op je voorhoofd,
Zodat je nooit zult vergeten dat je heilig bent.

Het zal niet makkelijk zijn in je leven,
Je zult ook tegenslagen krijgen en misschien zelfs vragen bij God.
Maar Hij zegt tegen je: je bent heilig, Mijn lieve kind.
Twijfel maar niet aan Mij en blijf maar dicht bij Mij.
Bij Mij is het namelijk goed en beter kun je het niet krijgen.
Mijn Zoon is ook voor jou gestorven
En door Zijn bloed en Zijn dood mag jij ook bij Mij horen.
Ik zal er altijd voor je zijn, want Ik Ben Die Ik Ben.
Ik heb de wereld geschapen en heb alles in Mijn hand,
En zo mag jij ook leven uit Mijn hand.

Wanneer je het moeilijk hebt, Ik zal bij je zijn.
Wanneer je verdriet hebt, Ik zal je tranen drogen.
Wanneer anderen je pijn doen, Ik zal je helpen.
Wanneer je moeite met dingen hebt, vraag het aan Mij.
Wanneer je het niet ziet zitten, vertel het aan Mij.
Je ziet Mij niet, maar Ik ben er altijd.
Mensen zullen je vertellen dat Ik niet besta,
Maar Ik ben er al vanaf het begin.
Ook die mensen heb Ik geschapen en nog steeds strek ik Mijn hand naar ze uit.

Weet dan, Mijn geliefde kind
Ik ben je Vader, dat heeft Mijn Zoon jullie geleerd.
Ik heb Mijn Zoon voor jou gegeven en geloof dat dit ook voor jou is.
Dan zal je voor altijd bij Mij horen en met Mij mogen leven.
Ik heb namelijk een heerlijke toekomst voor je.
Een toekomst zonder zonde, pijn en verdriet.
Een toekomst waarin je met Mij mag regeren en mag leven onder Mijn vleugels.
Daar zal Ik je zon zijn, je liefdevolle Vader zal je dan zien.

Jij bent van Mij, leef dicht bij Mij. Ik hou van jou.

zondag 29 januari 2017

Woorden van eeuwig leven

Johannes 6:68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

Jezus had net onderwijs gegeven over het Brood des Levens, dat Hijzelf het Brood is dat uit de hemel is neergedaald. God had in de woestijn manna gegeven, maar nu was Jezus naar de aarde gekomen en wie van dit Brood zou eten, zal eeuwig leven ontvangen. Maar veel discipelen van Jezus begrepen Hem niet en keerden zich van Hem af, ze verlieten Hem. Daarmee verlieten ze de zaligheid, hun enige hoop in dit leven om eeuwig bij God te kunnen zijn. Triest eigenlijk, want zien we het ook niet om ons heen gebeuren? Mensen gaan niet meer naar de kerk en willen niets meer met God te maken hebben.

En Jezus vraagt vervolgens aan Zijn twaalf discipelen: willen jullie ook niet weggaan? Dit tekent Jezus. Hij verplicht niemand om Hem te geloven en Hem te volgen. De keuze om te volgen is volledig vrij, of je wilt wel of je wilt niet. We lezen hier niet dat Jezus ze smeekt om terug te komen. Nee, Hij legt zelfs deze keus bij de twaalf neer. De keus wordt ook aan jou en mij voorgelegd. Wil jij ook niet weggaan? Als je niet wilt, dan hoeft het niet. Welke keuze maken wij?
En het antwoord van Petrus mag ook onze belijdenis zijn: Heere, waar moet ik dan naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

Bij Jezus is eeuwig leven te vinden, Hij is het Brood des levens. En wie Zijn lichaam eet en Zijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en zal Hij doen opstaan op de laatste dag. Deze Jezus is de Zoon van God, gekomen uit de hemel om te wereld te redden. Hij heeft Zichzelf vernederd en overgeleverd aan de boze om Hem te doden. Maar ook heeft Hij de dood overwonnen en het kwade overwonnen zodat wij bij God weer kunnen komen. Dat heeft Hij gedaan uit pure liefde, uit liefde voor Zijn Vader maar ook voor ons mensen.

Die Jezus, die Zijn arm om je heen slaat als je het moeilijk hebt en je troost wanneer je verdriet hebt. Die Jezus, die elke dag voor je zorgt en elke dag en elke minuut aan je denkt. Hij zit aan de rechterhand van God en pleit je vrij bij de Vader. Hij is er voor je en geeft je kracht om te leven hier op aarde. Hij is het waard om gediend te worden, Hij is immers de Christus!

En dan weer die vraag: wil jij ook niet weggaan? Wil je deze Jezus volgen? Dan vraagt Hij je hele leven en heel je hart. Niet uit dwang, maar uit liefde. En dan mag ook je leven iets laten zien van het leven met Hem en mag je samen met Petrus belijden: U bent de Christus. Dat mogen we aan iedereen kenbaar maken, het laten zien door te leven naar Zijn geboden en om te zien naar onze medemens.


Dat Zijn woorden van eeuwig leven en wij mogen die horen en door laten werken in ons hart. Want dat zal ons brengen naar die laatste dag en we mogen er zeker van zijn dat we dan voor altijd bij Hem horen. God heeft het oordeel aan Zijn Zoon gegeven, dat lezen we in Johannes 5:22. En dan zullen wij niet geoordeeld worden, maar opgenomen in de heerlijke schare die niemand tellen kan. We zullen dan staan voor de troon van God, in witte kleren die gewassen zijn in het bloed van Christus. Hij is de heerlijke, de Zoon van de Allerhoogste! Hij zij geprezen, nu en tot in alle eeuwigheid. 

zaterdag 28 januari 2017

Jezus wil je hart

Mattheus 15:8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.

Als ik je zou vragen: waar bevindt jouw hart zich? Wat zou dan je antwoord zijn? Daar moet je misschien eens over nadenken, want het is de kern van het geloof. Het draait allemaal om je hart en of die daadwerkelijk bij Christus is. Een serieuze vraag, maar ook een vraag van levensbelang. Want mocht je straks tot de ontdekking komen dat dit niet het geval is, dan is het nog tijd om je te bekeren. 
Je hebt nu nog tijd om je hart dichtbij Jezus te brengen, want daar is het goed.

Jezus gaat in op een vraag van de farizeeën. U weet wel, die mensen die Hem graag betrappen op een fout. Maar ook de leiders van het volk, de geestelijke leiders. Het waren geen atheïsten, maar gelovigen die zoveel mogelijk leefden naar de geboden van God. Ze stelden Jezus de vraag over handen wassen voor het eten. Dat is waar ze zich blijkbaar mee bezig hielden en dat was bij Jezus tegen het verkeerde been. Je kunt alles aan Hem vragen, je kunt heel je hart voor Hem neerleggen, maar vrome praatjes en vragen om andere te kijk te zetten zijn bij Hem niet aan het juiste adres.

Want Jezus geeft aan wat belangrijk is in het leven en Hij zegt: niet wat de mond ingaat verontreinigt de mens, maar wat de mond uitgaat. Wij kunnen onszelf en anderen schade aanrichten met wat we zeggen en niet met wat we eten of doen. Want wat we zeggen tast ons hart aan. Maar daarvoor heeft Jezus nog iets gezegd wat ons aan het denken moet zetten: dit volk nadert tot Hem en eert Hem met de mond, maar niet met hun hart. En dat is het probleem van veel mensen. Ons hart staat dicht bij Jezus of ver weg van Hem. Maar onze mond kan net doen alsof we heel dicht bij Hem staan. Daarom moeten we onszelf deze spiegel voorhouden.

Want wanneer alleen je mond spreekt over Jezus en het komt niet uit de hart, dan noemt Hij je een huichelaar. Dat zijn niet de woorden van mij of van de apostel, maar de woorden van Jezus zelf. Het heeft geen zin om maar vroom te spreken en het maar bij vrome praatjes te houden. Je kunt uren over de Bijbel spreken en anderen zelfs onderwijzen, maar als het niet uit je hart komt ben je een huichelaar. Je kunt bij veel opwekkingsdiensten aanwezig zijn en bij elke zin van de spreker halleluja roepen, maar als het niet uit je hart komt ben je een huichelaar. Dat zijn harde woorden, maar gesproken door Jezus zelf. Ik moet de dit steeds afvragen: hoe zit het met mijn hart? En jij, hoe zit het met jouw hart?

Maar dit hoeft ons niet bedrukt te maken, want Jezus zelf laat Zijn heerlijkheid aan ons zien en wil ons zo dichter naar Hem toe trekken. Hij toont ons Zijn handen en zegt: dit heb Ik voor jouw gedaan. Ik heb Mijn bloed voor jouw laten vergieten, dat mag je nooit vergeten. En dat mag ons dichterbij Christus brengen. Wanneer wij onze zonde zien en de genade van Jezus kennen, dan zal ons hart dichterbij Hem komen en kunnen we alle andere aardse onbelangrijke zaken loslaten.


Wanneer we ons met lege handen aanbieden, zal het allemaal samenkomen. Dan zullen wij onze mond opendoen en Jezus Christus aanbidden en eren, met heel ons hart! Dan klinkt er een vreugdelied over onze lippen over de grote Verlosser, dan zullen we neervallen in aanbidding en Jezus prijzen. U Heere Jezus, U hebt het gedaan. Neem mijn hart en voeg te samen, tot de vrees van Uwen Naam. Want Heere mijn God, ik zal U loven en heffen heel mijn hart naar boven. Ik zal Uw Naam en majesteit, eren tot in eeuwigheid. 

donderdag 26 januari 2017

De rivier van genade

Efeze 1:8 Die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Het leven van een gelovige lijkt soms net op een rivier. Een rivier kan in een tijd van veel regen heel hoog staan. Soms stroom het water zelfs over de rand van de rivier. Maar een rivier kan ook heel laag staan in een droge tijd. Soms wordt het zelfs een kibbelend beekje, terwijl er in betere tijden veel meer water doorheen stroomt. Zo kan het leven van een gelovige ook lijken. Soms is er lijkt er heel veel genade en zijn we zeker van onze zaak, we leven dicht bij God. Soms lijkt het alsof de genade is opgedroogd, we twijfelen aan onszelf en of het wel allemaal waar is en voor ons is, we leven dan meestal verder bij God vandaan.

Maar Paulus schrijft over een rivier van genade die overvloedig is. Het is niet een kibbelend beekje, maar een volle stroom. De genade van God is overvloedig en staat niet de ene keer op een klein beetje en de andere keer op overvloed. Gods genade is er altijd evenveel en wordt ook op die manier uitgedeeld. Jezus Christus heeft geleden en is gestorven voor iedere zonde die Zijn kinderen begaan, in Hem hebben wij verlossing en vergeving ontvangen. Dat is de genade, de verzoening door Christus met de Vader. En die ontvangen wij om niet en dat is zoals gezegd altijd evenveel.

Maar toch kunnen wij het soms anders ervaren. Maar dat ligt dan vooral aan onszelf. Wij leven misschien verder bij God vandaan, wij twijfelen aan Wie Hij is en of de vergeving ook voor ons is. Wanneer wij denken het zelf wel te kunnen of wanneer wij niet in de Bijbel lezen en God aanroepen en met Hem praten, dan raken we bij Hem vandaan. En dat beïnvloed ons gevoel en ons denken. We denken dan dat de genade minder is en dat is het moment dat er twijfel komt.

Maar God spreekt hier tot ons over de genade die overvloedig is. Het bedekt al onze zonden en God heeft de geschonken aan al Zijn kinderen. En dat is niet met willekeur of bij toeval. Nee, God schenkt dit in alle wijsheid en bedachtzaamheid. God weet wat Hij doet en heeft gedaan voor ons. De rijkdom van Zijn genade werd geschonken op Golgotha en is bepaald zoals Hij het Zich heeft voorgenomen. Om uiteindelijk alles in Christus weer bijeen te brengen. Wij begrijpen God niet altijd, maar mogen vertrouwen op Zijn wijsheid.

Misschien heb jij nog geen genade ontvangen. Dan lees je dit en doet het je niets, want je weet niet hoe het is om genade te hebben ontvangen. Dan moet je weten dan ook jij zondig bent, de zonde staat tussen jou en God in. Je bent niet met Hem verzoend sinds Adam en Eva in zonde zijn gevallen en jij en ik daarin deel hebben. Wij allen hebben tegen God gezondigd en kunnen daardoor niet het Koninkrijk van God binnengaan. We missen ons doel wanneer we Gods genade niet ontvangen. Maar God wil ook jou genade schenken door de Heere Jezus Christus. Hij is voor jouw zonden gestorven en jij mag ook bij Hem komen om vergeving te ontvangen. Dat mag nu gelijk! Wacht niet langer, want je weet niet hoeveel tijd je er nog voor hebt.


En wanneer we ons dan overgegeven hebben in de verlossende handen van Jezus Christus, mogen wij delen in die overvloedige rivier van genade. Een genade die altijd blijft stromen en al onze zonden vergeeft. Zo is God en daarom mogen wij Hem dankbaar zijn. Hij deelt uit en niet wijzelf. Dat is toch heerlijk! 

zondag 22 januari 2017

Make earth great again

Openbaring 21:5 En Hij die die op troon zit, zei: Zie Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Een leus die we allemaal ondertussen kennen: make America great again. Het is gesproken door de president van Amerika, Donald Trump. Volgens hem is Amerika op dit moment een zooitje en heeft het land een totale make-over nodig. Hij heeft gelijk, maar we moeten het zelfs verder trekken. De hele aarde moet weer geweldig gemaakt worden. In Amerika is het niet alleen een drama, maar in heel de wereld. Overal op aarde heerst de zonde en leeft men van oorlog naar oorlog, want bezit naar bezit, van rijkdom naar rijkdom of van armoede naar armoede. De aarde is totaal verdorven door de zonde en dus moet die nieuw gemaakt worden.

God spreekt tot Johannes en zei: zie Ik maak alle dingen nieuw. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  komen. En daar zal geen zonde meer zijn! God zal Zijn kinderen bijeenroepen, de hemel en aarde vernietigen en die nieuw maken. Dat is in deze onzekere tijd, deze tijd van allerlei ellende, onze enige houvast en hoop. Want het is God die het zegt en Zijn woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Het zal zeker gebeuren. En daar mogen we onze hoop uit putten, want dan zal al het verkeerde voorbij zijn. Zie jij daar naar uit?

Het is een wereld van verschil, deze woorden van God ten opzichte van de woorden van Trump. Want Trump kan zijn woorden niet waarmaken, in ieder geval niet volledig. Maar God zal Zijn woorden waarmaken en dat maakt dat we dit kunnen geloven. Toen Adam en Eva in zonde vielen en zo de mensheid zich van God afkeerde, kwam God met Zijn belofte van redding. En die heeft Hij gegeven door Zijn Zoon te sturen. Het kwade zal verliezen en uiteindelijk weggevaagd worden. De kwade heeft ook al verloren, maar zal straks ook weggevaagd worden want God heeft het beloofd. Dat is nu nog niet, dat zien we duidelijk om ons heen, maar die dag komt heel snel dichterbij.

En wanneer wij dan hier in de ellende zitten en het zelfs misschien helemaal niet meer zien zitten, dan mogen we opzien naar de hemel en God vragen: hoe lang nog Heere? Misschien heb je iemand verloren in de afgelopen periode of ben je in aanraking gekomen met ziekte en heb je andere tegenslag in je leven, deze hoop helpt je om op de been te blijven. Het duurt nog even, een aantal jaren, maar dan zal de eeuwigheid aanbreken en zullen we voor eeuwig op de nieuwe aarde mogen wonen. Houd moed en stel je vertrouwen op de Heere!

Misschien lees je dit nu en denk je: hoe kan ik ook op die nieuwe aarde komen wonen? Ik ken God niet en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik erbij hoor? Het antwoord daarop is: je kunt het zelf niet. God heeft Zijn Zoon gestuurd om voor jouw zonden te sterven en Hij spreekt je vrij van de zonde wanneer je gelooft in Hem, in Jezus Christus als jouw Verlosser. Je hoeft het alleen te ontvangen en je zonden te belijden, dan zal God je aannemen als Zijn kind en mag je ook in het volgende leven bij Hem zijn.

God maakt alles nieuw en dat is onze toekomst. Een prachtige nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles zal blinken van Gods heerlijkheid en vrede zal er zijn onder de mensen. Daar mogen we voor eeuwig en in alle vrijheid leven. God houdt Zijn Woord en zal ons vervullen met Zijn Geest.


Heere God, ik zie ernaar uit om straks voor eeuwig bij U te zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. U zult ons daar in Uw volle glorie omringen en wij mogen voor eeuwig, zonder zonden, U aanbidden. U bent het waard, Heere. Halleluja!