zaterdag 24 juni 2017

Niemand anders dan Jezus

Mattheus 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem.

Wanneer we ons in gedachten mee laten nemen naar het moment van de verheerlijking op de berg, zoals dat in onze tekst staat beschreven, dan kunnen we maar één ding doen: samen met de discipelen op onze knieën vallen en Jezus aanbidden. God verhoogt hier namelijk Zijn Eigen Zoon en verklaart hier Hem Zijn liefde. Als God Jezus al zo verhoogt, zouden wij dat dan ook niet moeten doen?

Want deze Jezus is de Zoon van God, naar de aarde gekomen om mensen te redden. Om te sterven voor onze zonden, zodat ook wij weer met God verzoend kunnen worden. Er is geen andere naam in de wereld dan Jezus. Er zijn veel grote personen in de geschiedenis geweest en we kennen ze allemaal, maar ze zijn allemaal gestorven. Maar die Ene, die leeft in eeuwigheid. Hij zit aan de troon van God om voor Zijn kinderen te bidden en plaats te bereiden.

Jezus houdt van mensen, Hij wil ze allemaal redden. Hij is de hoogste Koning, want Hij heeft de grote vijand verslagen. Zijn onderdanen hebben de grootste Koning die er maar te bedenken is. Maar dat niet alleen, Hij is ook de grote Dokter. Hij geneest zieken en geeft zelfs Zijn Eigen Geest om gereinigd te worden van de ernstigste ziekte: de zonde. Jezus zorgt voor Zijn onderdanen met een onuitputtelijke liefde.

Er is niemand anders op Wie wij onze hoop zouden kunnen stellen. Stel jij je hoop op Hem? Misschien heb je dat nog nooit gedaan, dan mag je dat nu doen. Misschien ben je het kwijt, dan is nu het moment om terug te keren. Want Hij is het waard, die Ene Naam op aarde. Niets is heerlijker dan Hem te zien, dan bij Hem te horen en je te laten vullen met Zijn liefde.


Aanbid Jezus en wordt vervuld met Zijn liefde!

https://www.youtube.com/watch?v=8ouESwu2Enc

donderdag 22 juni 2017

Zien op Jezus

Mattheus 9: 6 Maar op dat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Wat kunnen wij mensen altijd toch op onszelf zien. Op momenten dat we in de problemen raken of als het volledig tegen zit vergeten we alles om ons heen. Wanneer ziekte of rouw op ons pad komt zijn we geneigd in onze schulp te kruipen. We raken als het ware steeds dieper in de put. En zelfs komen we daar ook absoluut niet uit. Dat is ook bij het geloof het geval, wanneer we op onszelf zien en het zelf allemaal proberen, dan wordt het een drama. We hebben de Geest van God nodig om zalig te worden en we moeten onze ogen op Christus vestigen.

Net als bij de kreupele man, waartegen Jezus zegt: je zonden zijn vergeven. De mensen om Jezus heen beschuldigen Hem van godslastering. Maar Jezus laat zien Wie Hij is. Hij vergeeft niet alleen zijn zonden, maar geneest hem ook van zijn ziekte. De man loopt vervolgens weg, met gezonde benen en bovenal vergeven zonden!

Zo mogen wij dan ook onze ogen op Jezus vestigen. Jezus is het Die onze pijn ziet, Die ons verdriet kent, die ons door en door kent. Wij mogen op Hem zien voor het wegnemen van onze pijn, we mogen bij Hem schuilen als we het moeilijk hebben en Hij zal ons nabij zijn. Hij heeft immers alle macht!


Het is toch heerlijk om die Jezus te kennen en te weten dat we alles bij Hem neer mogen leggen!

https://www.youtube.com/watch?v=yutmTFtalKs
vrijdag 10 februari 2017

Wat is er nodig om te weten hoe tot Gods eer te leven en te sterven?

Efeze 5:8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

Drie dingen zijn belangrijk om te leven en te kunnen sterven tot Gods eer. Het eerste is dat we onze zonde kennen, dat we weten dat we verloren zijn als we Jezus Christus niet kennen als Verlosser. Het tweede is dat we alleen door de Heere Jezus Christus verlost kunnen worden van al onze zonden en het derde is hoe we God dankbaar kunnen zijn voor die verlossing.

De drie punten die door de hele Bijbel als een rode draad loopt. Soms worden er grappen over gemaakt, anderen kunnen niet leven zonder 3 punten, maar toch is het de lijn van de Bijbel. Dat zien we al bij het volk Israël. Wanneer ze God verlaten en andere goden aanbidden, begint te ellende voor ze. Maar dan worden ze weer opgeroepen om zich tot God te keren en als ze dat doen is hun leven ook weer veel beter en bloeit het land weer op.

Zo is het ook in ons leven. Zonder de Heere Jezus zijn we dood, gaan we verloren. Het is de ergste positie die een mens zich kan voorstellen. Als je als verlorene leeft, is het ellendig met je gesteld. Onze eigen ik is op die manier besmet met de zonde sinds de zondeval. Wij kiezen voor het verkeerde, tegen God en willen alleen voor onszelf leven. En als we daar niet van bewust zijn, niet bewust zijn dat we Jezus nodig hebben in ons leven, dan is dat een trieste situatie. Maar ook wanneer we Jezus wel kennen en door Hem zijn verlost van de zonde, kunnen we niet om onze zonden heen. Dit zal op aarde nooit veranderen en daarom is het belangrijk om Hem te kennen.

Want door Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis kunnen wij uit de verschrikkelijke situatie komen, uit de ellende. Hij is aan het kruis gegaan en Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Dat is de boodschap van het Evangelie, dat is de blijde boodschap. Hij wil ook onze straf dragen en onze zonden vergeven. Daarin komt Gods liefde tot ons en wij mogen het aannemen zonder dat we zelf iets hoeven te doen. Gods Woord leert ons dat die verlossing ons wordt geschonken en wij alleen maar onze handen open hoeven te houden en zo gered worden van de straf van God, zelfs dat we eeuwig met Hem mogen leven. Dat is een verheugende boodschap, daar mogen we blij om worden en God voor danken.

En hoe we God kunnen danken lezen we ook in Zijn Woord. We mogen tijd met Hem doorbrengen, Hem op de eerste plaats zetten in ons leven en stoppen met alles wat zondig is of ons tot zonde leidt. Want zonde doet God verdriet, maar wanneer wij Zijn Woord volgen en Hem zoeken in gebed en in Zijn Woord en ook omzien naar onze naaste en in liefde voor de schepping leven, dan tonen wij onze dankbaarheid aan God. Het leven wordt dan oefenen voor de eeuwigheid, uitzien naar die grote dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Ons leven mag in het teken staan van die dag!

Zo worden die drie dingen, die als rode draad door de Bijbel lopen, toch niet zo belachelijk. Nee, ze bepalen ons leven hier op aarde. We kunnen ze niet los zien van elkaar en kunnen niet bij één van de drie blijven steken. Besef wie wij zijn, geloof in Jezus Christus en leef uit genade!


Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 2

woensdag 8 februari 2017

Wat is je enige troost in het leven en bij het sterven?

1 Korinthe 3:23 U bent echter van Christus en Christus van God.

Dat mijn lichaam en mijn ziel niet van mijzelf zijn, zowel in het leven als bij het sterven, maar alleen van Jezus Christus op Wie ik kan vertrouwen. Hij heeft met Zijn bloed voor al mijn zonden betaald en heeft me verlost uit de macht van de duivel. Ook zorgt Hij ervoor dat er geen haar van mijn hoofd kan vallen als de Vader dat niet wil en zelfs dat alles in het teken staat van mijn zaligheid. Daarom verzekert Hij mij, door de Heilige Geest, dat ik voor eeuwig met Hem mag leven en maakt Hij dat ik van harte voor Hem leef.

Dit is het geloof in een notendop. Wij kunnen als christenen maar uit één ding onze troost putten en dat is dat we van Christus zijn. We zijn niet meer van onszelf, maar van Jezus Christus en Hij is van God. We zijn dus van God en niet meer tegen God. Wanneer we van onszelf zouden blijven, blijft de zonde in ons voortwoekeren en zullen we nooit heilig voor God kunnen zijn. Maar nu we van Christus zijn en Zijn werk ook voor ons is gedaan, zijn we heilig voor God. God accepteert het offer van Zijn Zoon alsof wij het zelf hebben gedaan en ziet ons ook door Zijn Zoon aan. Jezus heeft voor al onze zonden betaald, niet één uitgezonderd en dat maakt dat we schoon voor God zijn.

De duivel heeft ook geen macht meer over ons en verliest zijn kracht. Hij kan ons beheersen wanneer we niet van Jezus Christus zijn en Hij kan ons zo in bezit nemen dat we hem volgen. Hij verleidt ons keer op keer en probeert ons naar hem toe te trekken. Laat duidelijk zijn dat het niet de duivel is die in ons zondigt, maar dat wijzelf zondigen. De duivel verleidt ons en trekt ons bij God vandaan, maar wanneer we van Christus zijn heeft de duivel die macht niet meer. De kracht van het bloed van Christus is te sterk en heeft Hem verslagen op Golgotha, zelfs zijn meest afschrikkende wapen de dood is teniet gedaan en overwonnen.

En alles staat in het teken van onze zaligheid. Dat is wel een troostvolle gedachte. Want we kunnen onszelf weleens verliezen in waarom vragen. Waarom moet ons dit of dat overkomen of waarom ben ik niet sterk op bepaalde gebieden. Maar dan lezen we in Romeinen 8:28 dat alle dingen meewerken te goede. Dat maakt het verdriet of de pijn niet kleiner, maar het mag ons wel bij Christus weer brengen want in Hem zijn we bij God en die weet het zo te maken dat het meewerkt te goede.

En God geeft ons Zijn Heilige Geest die ons verzekert dat we voor eeuwig met Hem mogen leven. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar dat mogen we zeker weten. Het leven van een christen stopt niet bij de dood, maar begint dan pas in heerlijkheid. Dit kleine stukje op aarde is alleen maar het begin en soms zo moeilijk, maar na de dood gaat het eeuwig duren en dat is niet moeilijk, maar heerlijk. En met dat uitzicht mogen wij niet al van harte voor Hem leven. Ons leven staat in dienst van God en dat bepaalt ook onze keuzes in het leven. De grote keuzes van werk, studie, kerk en gezin. Maar ook de kleinere keuzes van wat kijk ik wel en wat niet, waar doe ik wel aan mee en waar niet.


Zo wil God ons troosten en ons helpen in deze moeilijke wereld. Hij laat ons niet alleen, maar geeft ons Zijn Woord en Zijn Geest. Die zullen ons helpen om voor Hem te leven en die verzekeren ons van de heerlijkheid van God!

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 1

woensdag 1 februari 2017

Mijn kind: je bent heilig

Mijn geliefde kind, je bent heilig.
Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat God goed is.
God heeft je ouders geloof gegeven om Hem te eren,
En omdat Hij je ouders geloof heeft gegeven ben jij heilig.
Je bent geboren bij ons als een kind van gelovige ouders,
En door God ben je aan ons gegeven om je heilig op te laten groeien.
God heeft dat bezegeld toen je nog klein was
Toen je het zelf nog niet eens wist, heeft Hij gezegd: je hoort bij Mij.
Niet op grond van jouw eigen verdienste,
Maar op grond van Zijn liefde en Zijn verbond.

Wij als ouders hebben de belangrijke taak op jou op te voeden.
We mogen je de grote daden van God vertellen.
We mogen je steeds weer aan Zijn liefde herinneren.
Wij zullen daar steeds weer bij vallen en moeite mee hebben,
Maar God zal Zijn belofte niet verbreken.
Hij zal je zelf Zijn liefde en genade laten zien
En je eraan herinneren dat je bij Hem hoort.
Daarom draag je dat teken op je voorhoofd,
Zodat je nooit zult vergeten dat je heilig bent.

Het zal niet makkelijk zijn in je leven,
Je zult ook tegenslagen krijgen en misschien zelfs vragen bij God.
Maar Hij zegt tegen je: je bent heilig, Mijn lieve kind.
Twijfel maar niet aan Mij en blijf maar dicht bij Mij.
Bij Mij is het namelijk goed en beter kun je het niet krijgen.
Mijn Zoon is ook voor jou gestorven
En door Zijn bloed en Zijn dood mag jij ook bij Mij horen.
Ik zal er altijd voor je zijn, want Ik Ben Die Ik Ben.
Ik heb de wereld geschapen en heb alles in Mijn hand,
En zo mag jij ook leven uit Mijn hand.

Wanneer je het moeilijk hebt, Ik zal bij je zijn.
Wanneer je verdriet hebt, Ik zal je tranen drogen.
Wanneer anderen je pijn doen, Ik zal je helpen.
Wanneer je moeite met dingen hebt, vraag het aan Mij.
Wanneer je het niet ziet zitten, vertel het aan Mij.
Je ziet Mij niet, maar Ik ben er altijd.
Mensen zullen je vertellen dat Ik niet besta,
Maar Ik ben er al vanaf het begin.
Ook die mensen heb Ik geschapen en nog steeds strek ik Mijn hand naar ze uit.

Weet dan, Mijn geliefde kind
Ik ben je Vader, dat heeft Mijn Zoon jullie geleerd.
Ik heb Mijn Zoon voor jou gegeven en geloof dat dit ook voor jou is.
Dan zal je voor altijd bij Mij horen en met Mij mogen leven.
Ik heb namelijk een heerlijke toekomst voor je.
Een toekomst zonder zonde, pijn en verdriet.
Een toekomst waarin je met Mij mag regeren en mag leven onder Mijn vleugels.
Daar zal Ik je zon zijn, je liefdevolle Vader zal je dan zien.

Jij bent van Mij, leef dicht bij Mij. Ik hou van jou.

zondag 29 januari 2017

Woorden van eeuwig leven

Johannes 6:68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

Jezus had net onderwijs gegeven over het Brood des Levens, dat Hijzelf het Brood is dat uit de hemel is neergedaald. God had in de woestijn manna gegeven, maar nu was Jezus naar de aarde gekomen en wie van dit Brood zou eten, zal eeuwig leven ontvangen. Maar veel discipelen van Jezus begrepen Hem niet en keerden zich van Hem af, ze verlieten Hem. Daarmee verlieten ze de zaligheid, hun enige hoop in dit leven om eeuwig bij God te kunnen zijn. Triest eigenlijk, want zien we het ook niet om ons heen gebeuren? Mensen gaan niet meer naar de kerk en willen niets meer met God te maken hebben.

En Jezus vraagt vervolgens aan Zijn twaalf discipelen: willen jullie ook niet weggaan? Dit tekent Jezus. Hij verplicht niemand om Hem te geloven en Hem te volgen. De keuze om te volgen is volledig vrij, of je wilt wel of je wilt niet. We lezen hier niet dat Jezus ze smeekt om terug te komen. Nee, Hij legt zelfs deze keus bij de twaalf neer. De keus wordt ook aan jou en mij voorgelegd. Wil jij ook niet weggaan? Als je niet wilt, dan hoeft het niet. Welke keuze maken wij?
En het antwoord van Petrus mag ook onze belijdenis zijn: Heere, waar moet ik dan naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

Bij Jezus is eeuwig leven te vinden, Hij is het Brood des levens. En wie Zijn lichaam eet en Zijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en zal Hij doen opstaan op de laatste dag. Deze Jezus is de Zoon van God, gekomen uit de hemel om te wereld te redden. Hij heeft Zichzelf vernederd en overgeleverd aan de boze om Hem te doden. Maar ook heeft Hij de dood overwonnen en het kwade overwonnen zodat wij bij God weer kunnen komen. Dat heeft Hij gedaan uit pure liefde, uit liefde voor Zijn Vader maar ook voor ons mensen.

Die Jezus, die Zijn arm om je heen slaat als je het moeilijk hebt en je troost wanneer je verdriet hebt. Die Jezus, die elke dag voor je zorgt en elke dag en elke minuut aan je denkt. Hij zit aan de rechterhand van God en pleit je vrij bij de Vader. Hij is er voor je en geeft je kracht om te leven hier op aarde. Hij is het waard om gediend te worden, Hij is immers de Christus!

En dan weer die vraag: wil jij ook niet weggaan? Wil je deze Jezus volgen? Dan vraagt Hij je hele leven en heel je hart. Niet uit dwang, maar uit liefde. En dan mag ook je leven iets laten zien van het leven met Hem en mag je samen met Petrus belijden: U bent de Christus. Dat mogen we aan iedereen kenbaar maken, het laten zien door te leven naar Zijn geboden en om te zien naar onze medemens.


Dat Zijn woorden van eeuwig leven en wij mogen die horen en door laten werken in ons hart. Want dat zal ons brengen naar die laatste dag en we mogen er zeker van zijn dat we dan voor altijd bij Hem horen. God heeft het oordeel aan Zijn Zoon gegeven, dat lezen we in Johannes 5:22. En dan zullen wij niet geoordeeld worden, maar opgenomen in de heerlijke schare die niemand tellen kan. We zullen dan staan voor de troon van God, in witte kleren die gewassen zijn in het bloed van Christus. Hij is de heerlijke, de Zoon van de Allerhoogste! Hij zij geprezen, nu en tot in alle eeuwigheid. 

zaterdag 28 januari 2017

Jezus wil je hart

Mattheus 15:8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.

Als ik je zou vragen: waar bevindt jouw hart zich? Wat zou dan je antwoord zijn? Daar moet je misschien eens over nadenken, want het is de kern van het geloof. Het draait allemaal om je hart en of die daadwerkelijk bij Christus is. Een serieuze vraag, maar ook een vraag van levensbelang. Want mocht je straks tot de ontdekking komen dat dit niet het geval is, dan is het nog tijd om je te bekeren. 
Je hebt nu nog tijd om je hart dichtbij Jezus te brengen, want daar is het goed.

Jezus gaat in op een vraag van de farizeeën. U weet wel, die mensen die Hem graag betrappen op een fout. Maar ook de leiders van het volk, de geestelijke leiders. Het waren geen atheïsten, maar gelovigen die zoveel mogelijk leefden naar de geboden van God. Ze stelden Jezus de vraag over handen wassen voor het eten. Dat is waar ze zich blijkbaar mee bezig hielden en dat was bij Jezus tegen het verkeerde been. Je kunt alles aan Hem vragen, je kunt heel je hart voor Hem neerleggen, maar vrome praatjes en vragen om andere te kijk te zetten zijn bij Hem niet aan het juiste adres.

Want Jezus geeft aan wat belangrijk is in het leven en Hij zegt: niet wat de mond ingaat verontreinigt de mens, maar wat de mond uitgaat. Wij kunnen onszelf en anderen schade aanrichten met wat we zeggen en niet met wat we eten of doen. Want wat we zeggen tast ons hart aan. Maar daarvoor heeft Jezus nog iets gezegd wat ons aan het denken moet zetten: dit volk nadert tot Hem en eert Hem met de mond, maar niet met hun hart. En dat is het probleem van veel mensen. Ons hart staat dicht bij Jezus of ver weg van Hem. Maar onze mond kan net doen alsof we heel dicht bij Hem staan. Daarom moeten we onszelf deze spiegel voorhouden.

Want wanneer alleen je mond spreekt over Jezus en het komt niet uit de hart, dan noemt Hij je een huichelaar. Dat zijn niet de woorden van mij of van de apostel, maar de woorden van Jezus zelf. Het heeft geen zin om maar vroom te spreken en het maar bij vrome praatjes te houden. Je kunt uren over de Bijbel spreken en anderen zelfs onderwijzen, maar als het niet uit je hart komt ben je een huichelaar. Je kunt bij veel opwekkingsdiensten aanwezig zijn en bij elke zin van de spreker halleluja roepen, maar als het niet uit je hart komt ben je een huichelaar. Dat zijn harde woorden, maar gesproken door Jezus zelf. Ik moet de dit steeds afvragen: hoe zit het met mijn hart? En jij, hoe zit het met jouw hart?

Maar dit hoeft ons niet bedrukt te maken, want Jezus zelf laat Zijn heerlijkheid aan ons zien en wil ons zo dichter naar Hem toe trekken. Hij toont ons Zijn handen en zegt: dit heb Ik voor jouw gedaan. Ik heb Mijn bloed voor jouw laten vergieten, dat mag je nooit vergeten. En dat mag ons dichterbij Christus brengen. Wanneer wij onze zonde zien en de genade van Jezus kennen, dan zal ons hart dichterbij Hem komen en kunnen we alle andere aardse onbelangrijke zaken loslaten.


Wanneer we ons met lege handen aanbieden, zal het allemaal samenkomen. Dan zullen wij onze mond opendoen en Jezus Christus aanbidden en eren, met heel ons hart! Dan klinkt er een vreugdelied over onze lippen over de grote Verlosser, dan zullen we neervallen in aanbidding en Jezus prijzen. U Heere Jezus, U hebt het gedaan. Neem mijn hart en voeg te samen, tot de vrees van Uwen Naam. Want Heere mijn God, ik zal U loven en heffen heel mijn hart naar boven. Ik zal Uw Naam en majesteit, eren tot in eeuwigheid.