zondag 24 september 2017

Hallelujah!

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Wat een gigantisch moment in de geschiedenis; het begin van de wereld. God schept de hemel en de aarde in een enkel woord! Hij spreekt en het is er en kijk eens om je heen hoe geniaal! De zon, de maan en de sterren. Het water met alles wat erin leeft en het land met alles wat er bloeit en erop leeft. Alles geschapen door Hem, allen bedacht en uitgevoerd door de Almachtige! En als kroon op die schepping heeft God de mens geschapen. De mens met lichaam en ziel, de mens naar Gods beeld gemaakt en leven gekregen doordat God zelf adem inblies bij Adam!

Hallelujah, wat is die God groot!

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dan ineens is daar dat treurige moment dat de mens tegen God opstaat! De mens wil zelf God zijn en daardoor keert het Hem de rug toe. Maar God laat het daar niet bij zitten, want Hij stuurt Zijn eigen Zoon om de kloof die ontstaan is weer dicht te maken. En daarin zien we Gods liefde voor de mens. Want Hij wil niet dat de mens met de rug naar Hem toe leeft en Hij wil niet dat de mens zonder Hem leeft. Daarom stuurt Hij Zijn Zoon die aan het kruis sterft om de straf te dragen. Maar ook weer opstaat uit de dood en zo de door overwint! Geweldig dat God dit voor ons wil doen en dat Jezus Zichzelf heeft opgeofferd!

Hallelujah, wat is die God groot!

Mattheus 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen, en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid.

Jezus is kort naar Zijn opstandig weer opgevaren naar de hemel om plaats te bereiden voor Zijn kinderen. En Hij komt terug op de wolken om Zijn kinderen op te halen! Op die dag zal Hij komen met grote kracht en heerlijkheid. Dat zal een geweldige dag zijn voor alle mensen die Hem kennen en door Hem verlost zijn, maar een verschrikkelijke dag voor de mensen die niets van Hem willen weten en nog steeds tegenover God staan. Het is voor Zijn kinderen het begin van een vlekkeloos leven waarin ze gevoed worden door God zelf. Hij zal het Licht zijn en er zal geen pijn en verdriet meer zijn. Hij komt eraan! Zijn glorie zullen wij allemaal zien!


Hallelujah, wat is die God groot!


https://www.youtube.com/watch?v=fORhnYILTSo

dinsdag 19 september 2017

Christus kennen

Efeze 1:17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

Het is eigenlijk een mysterie: het kennen van Christus. Niemand weet wat het precies inhoud, tenzij je Hem leert kennen. Het gaat om kennis van wat Hij heeft gedaan voor de wereld, maar ook het weten dat het voor jou is. Daarnaast is het vooral het gevoel van verlost te zijn, geborgen te zijn in Christus. De Zoon van God die naast je staat, die om je heen staat en die er altijd voor je zal zijn. Hij heeft je lief en Hij draagt je.

Het kennen van Christus is eigenlijk onwerkelijk, want het is met geen pen te beschrijven. Het is iets diep van binnen, door de Geest van God in ons gezet. Het is gegeven door God! En dat is een grote rijkdom, want de Vader van de heerlijkheid wil jou dat geven. Hij, die hemel en aarde heeft geschapen en alles in Zijn hand heeft, wil jou als Zijn kind. Dat is toch machtig!

En wanneer je Christus dan mag kennen, dan zie je meer! Je ziet dat je er niet alleen voor staat, maar dat Hij altijd bij je is. Je ziet dat de dood niet het einde is, maar dat er na de dood nieuw leven is. Eigenlijk zie je dat het eeuwige leven nu al begint, maar na de dood volmaakt zal zijn. Je ziet de grootheid van God, de liefde voor mensen, de heerschappij dat Hij boven elk wezen verheven is en dat Hij alles aan Zijn voeten heeft onderworpen.

Christus kennen is dus eigenlijk meer zien dan wanneer je Hem niet kent. Je mag een dimensie verder zien dan het aardse leven en de sleur van alle dag. Je mag steeds weer een kijkje nemen in het eeuwige plan van God. En dat mag je gaan vertellen aan de mensen om je heen, het mag je een eeuwige blijdschap geven, want er is niets mooier dan bij Christus te horen en Hem te kennen.


Dank U Jezus dat ik U mag kennen. Nee, ik ben het vanuit mezelf niet waard, maar U hebt Uzelf verlaagd en bent naar de aarde afgedaald om voor mij te sterven en mijn zonden te vergeven. Dank U dat ik U mag kennen en daardoor meer mag zien dan toen ik U nog niet kende. Dank U voor de toekomst die ik mag hebben, dat ik voor altijd bij U mag zijn. U bent hoog verheven boven alles. Dank U dat ik U mag kennen.


https://www.youtube.com/watch?v=P4xp6ygQoAo

vrijdag 8 september 2017

Een groot geloof

Mattheus 8:8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal beter worden.

Een groot geloof, dat is wat er uit deze woorden blijkt. En dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Heere Jezus. Nadat de Romeinse hoofdman deze woorden heeft gesproken, zegt Jezus: zo’n groot geloof heb ik zelf in Israël niet gevonden. De Romeinse hoofdman heeft dus een groot geloof, maar hoezo eigenlijk? Wat is er zo bijzonder aan wat hij zegt?

Allereerst gaat de man naar Jezus toe. Dat laat al zien dat hij Jezus belangrijk vindt en Hem hoger in aanzien heeft dan normale mensen. Hij stuurt geen knecht of ander belangrijk figuur, maar de hoofdman gaat zelf. Hij zoekt Jezus op, hij spreekt Jezus aan en vraagt Hem iets. Hij weet waar hij naartoe moet met zijn problemen en dat is Jezus. Gaan wij ook met onze problemen naar Jezus? Of willen we het zelf wel opknappen?

De hoofdman gaat naar Jezus in het vertrouwen dat Jezus zijn knecht zal beter maken. Het is niet een misschientje, maar een zeker weten dat Jezus dat kan. Hij hoopt dat Jezus zijn knecht beter zal maken, maar Hij weet dat Jezus het kan. En zo valt Hij op zijn knieën en smeekt Jezus. Hij had Jezus kunnen bevelen mee te gaan, hij had Jezus kunnen grijpen en naar zijn huis kunnen brengen. Maar dat doet hij niet. Hij smeekt Jezus op zijn knieën, want hij weet dat Jezus goddelijk is. Dat Jezus boven de mensen staat. Dat is een eyeopener voor ons. Hoe gaan wij naar Jezus met onze vragen? Smeken we op onze knieën in eerbied voor Hem?

Er is nog een bijzonder aspect in deze geschiedenis en dat is dat de hoofdman wil dat Jezus zijn knecht op afstand beter maakt. Jezus zegt eerst: ik ga met je mee naar huis. Maar de hoofdman weigert dat, daar is Jezus te hoog verheven voor. Jezus kan het nu uitspreken en ervoor zorgen dat zijn knecht beter is. Wat een geloof zeg! Het kan niet anders dan dat hij Jezus ziet als God en dat hij weet dat Jezus van God afkomstig is. Als die hoofdman gelooft dat Jezus op afstand iemand kan beter maken, dan heeft Hij de regie in handen over de wereld.


Zullen wij eens in de schoenen van die hoofdman gaan staan en op dezelfde manier naar Jezus toe gaan? Hem alles voorleggen en al onze zorgen vertellen. Wetende dat Hij weet wat Hij ermee moet doen en zelfs die zorgen kan wegnemen. En Hem alle eer geven in ons leven, want Hij is het waard. En dat ons geloof zo groot mag zijn, dan we zonder het te zien toch geloven. Heerlijke Jezus, U bent hoogverheven en ik leg alles voor U neer!

zondag 3 september 2017

Kleren van Christus

Romeinen 13:14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Het klinkt zo mooi: bekleed je met de Heere Jezus Christus. Woorden waar we allemaal van kunnen smullen en als de dominee er ’s zondags over spreekt kun je helemaal in vervoering raken. Wat is er nu mooier dan ons te kleden met de Heere Jezus Christus? Of is dat toch wat moeilijker dan gedacht? Is het ook hard werken en vraagt het discipline om zo te leven? Want dat is wat het is, leven naar het beeld van Christus.

Het gedeelte voorafgaand aan de tekst vertelt ons hoe we in het leven moeten staan, tegenover of met onze naaste. We moeten anderen om ons heen liefhebben, geen haat richting ze tonen, maar ook niet losbandig leven en ruzie maken of afgunstig zijn. Dat zijn de dingen die we niet moeten doen. En misschien is dat nog wel het makkelijkst om invulling aan te geven, want je kunt je er gewoon zoveel mogelijk van weg houden en tegen vechten. Maar dat is niet het enige wat we moeten doen, we moeten juist Christus aan doen.

Wanneer we Christus aan doen, gaan we Hem weerkaatsen in deze wereld. De mensen om ons heen gaan aan ons zien dat we anders zijn dan de mensen van de wereld. We leven vanuit een diepe liefde van Christus en delen die liefde uit aan onze naasten. Niet omdat we beter zijn trouwens, maar omdat we Christus aan mogen doen. Hij heeft ons uit de zonde, uit de dood gerukt door Zijn verlossingswerk. Dat is de basis van ons leven geworden en vanuit die basis mogen we leven.

We moeten geen begeerten opwekken bij onszelf of bij anderen. Maar er is één begeerte die we zeker wel mogen opwekken en dat is het kennen van Jezus Christus. Dat ook de mensen om ons heen Hem willen kennen en zich ook met Hem willen bekleden. Want zeg nu zelf, het is toch heerlijk om te weten gered te zijn door het bloed van Christus! Het is toch fantastisch te weten dat de toorn van God niet meer op je ligt, maar dat Hij ons ziet door Christus. Het leven is toch veel rijker nu we voor Hem mogen leven in plaats van op onszelf gericht te zijn? Laten we zo levende getuigen zijn van Jezus Christus, ons met Hem bekleden en dat aan alle mensen laten zien!


Dan wordt Christus geprezen, verhoogd en geëerd. En Hij is het waard, die heerlijke Verlosser! 

zaterdag 2 september 2017

God is verliefd

Hooglied 7:6 Wat bent u mooi, want bent u liefelijk, liefste, vol van genot.

Een liefdesverklaring van God aan de mens en een beantwoording van die liefde door de mens aan God. Wat is het heerlijk om Hooglied te lezen en je daarin mee te laten nemen. Het is een poëtisch meesterwerk, maar gegrond op de pure liefde van God voor Zijn liefste. En God houdt van de mens, Zijn schepsel. Hij stroomt over van de liefde voor de mens en geeft Zijn genade elke dag. Als Hij de zon laat opkomen toont Hij Zijn liefde en als die ondergaat ook. Maar Hij houdt nog meer van de mens dan dat, want Hij heeft zelfs Zijn Zoon gegeven uit liefde voor ons. Jezus stierf, zodat wij gered kunnen worden van de eeuwige dood.

De dichter van Hooglied geeft ons een inkijkje in de liefdesverklaring van God naar de mens. Hij beschrijft het als een man die zijn vrouw opneemt en alles benoemt wat mooi is aan de vrouw. Beginnend bij de voeten en steeds hoger en de dichter benoemt alles. Dat tekent ook de pracht van het lichaam van de mens. Dat mag en moet benoemt worden, het is toch immers geschapen door God? En als doel om man en vrouw van elkaar te laten genieten! Niet zoals het tegenwoordig zo duidelijk wordt op internet met porno of seksueel getinte reclames, teksten en schunnige praat. Nee, de pure liefde van de man voor de vrouw en andersom en het adoreren van elkaar! Dat is ultiem genieten.

God verklaart de mens Zijn liefde. Mens: wat ben je mooi! Ik heb je geschapen en je bent een andere kant opgegaan, maar je bent zo mooi! Als wij geloven dat Jezus voor ons is gestorven, dan kijkt God met deze ogen naar ons. Niet met ogen vol toorn en verdriet, maar met ogen vol van liefde en genade en adoratie. Hij zegt: Ik hou van jou, m’n liefste. Dat dringt toch diep door vanbinnen? Dat is God, dat is de Schepper van hemel en aarde en Hij zegt dat tegen ons!


Dan mogen wij de blik en de adoratie van de Bruidegom beantwoorden. We mogen zingen voor Hem, leven voor Hem en Hem aanbidden. Heel  ons leven voor Hem geven, puur genieten van Zijn genade en ons laten doorstromen met Zijn liefde. Dan mogen we ondanks alle moeite en verdriet, ondanks onze zonden en ondanks onze eigen ik, leven met God op die roze wolk. Hij is het waard dat we Zijn liefde beantwoorden. Wat een heerlijke Bruidegom is dat, wat kun je daar van genieten en laten we onszelf door Hem laten vervullen en Hem antwoorden: Jezus, wat bent U mooi, wat bent U liefelijk, liefste, vol van genot! 

dinsdag 29 augustus 2017

Vrede in Christus

Johannes 16:33 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Jezus spreekt deze woorden nadat Hij heeft verteld over de Heilige Geest, over Zijn Vader en over Hemzelf. Over de reden van Zijn komst en wat Jezus en de Geest doen op aarde. Jezus sprak niet in gelijkenissen, maar in duidelijke taal zonder beeldspraak. En de discipelen vragen Hem: waarom hebt U dit nu zo gesproken?

Jezus heeft dit zo gesproken, opdat wij vrede in Hem zullen hebben. Vrede, niet een vrede zoals het is bij een oorlog dat beide kampen vrede sluiten, maar midden in een oorlog een gevoel van veiligheid. De beschermende armen van Jezus om ons heen voelen en weten dat Hij voor ons zorgt. Dat is de vrede van God: Hij zorgt voor ons, Hij leidt ons door het donkere dal en door de moeilijkheden hier op aarde en Hij houdt van ons. Die vrede mogen wij kennen door de Heere Jezus.

Want in de wereld zullen we verdrukking hebben, zegt Jezus. Misschien denk je wel: wat overdreven. De christenen in China, die leiden verdrukking en in Afrika, daar worden ze vervolgd. In Islamitische landen is de verdrukking alleen maar en waar andere geloven het grootst zijn. Deels klopt dat, maar ontwijken wij de verdrukking niet? In China gaan ze in het geheim naar de kerk op zondag, niemand mag het weten. En wat doen we in het westen? We gaan gewoon niet naar de kerk, dat is immers niet nodig. Zo ontwijken we verdrukking. En wat te denken van ons werk? Doen we alles voor de baas of het geld? Ook als het tegen de Bijbel in gaat? Zijn we wel streng genoeg voor onszelf als het gaat om televisie en internet of laten we ons met allen in?

Verdrukking gaat ver, heel ver. En wij moeten sterk staan en niet de verdrukking ontwijken door overal aan mee te doen door toe te geven aan alle verleidingen en niet anders te willen zijn dan de wereld. Want Christus heeft de wereld overwonnen en de satan is verslagen. De dood is teniet gedaan, want Jezus is opgestaan. Dat maakt ons vrij! Vrij van deze wereld en vrij van de zonde. Dan mogen we in ons leven ook het feest van de overwinning vieren, samen met Jezus. Dat is leven in Zijn spoor en niet leven met de wereld.


Christus vervult ons met vrede, Hij leidt ons aan Zijn hand. Hij beschermt ons en kent ons. Leef met Hem, sta sterk met Hem en leef vooral in Zijn overwinning! Hij overwon de wereld, waarin wij zoveel weerstand ontvangen, maar in Hem mogen we sterk staan en anders zijn. Dan zullen we Zijn vrede ervaren en ons leven wordt steeds rijker.

woensdag 26 juli 2017

Jezus noemt je naam

Johannes 20:16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.

Misschien heb je Jezus nog nooit ontmoet en ken je Hem helemaal niet. Het kan zijn dat Hij je helemaal niets zegt, je gelooft niet in Hem en je gaat je eigen weg. Maar ook als je Hem kent, kan het soms zijn dat je Hem uit het oog verliest. Je bent druk met van alles en nog wat en je vergeet Jezus. Zo kom je eigenlijk een stuk bij Hem vandaan te staan. In beiden gevallen noemt Jezus je bij je naam. Hij wil jouw (weer) bij Hem terug. Hij mist je wanneer je niet bij Hem bent en Hij zoekt je op. Vanuit Zijn liefde voor ons mensen, noemt Hij steeds je naam.

In onze tekst was Jezus dood, maar na drie dagen weer opgestaan. En Maria zocht Hem en liep rond bij het graf. Dan ineens staat Hij daar, Hij noemt Maria bij haar naam: Maria! Wat een heerlijk moment zal dat voor beiden zijn geweest. Jezus die ziet dat Maria naar Hem op zoek is, die verdrietig is dat Hij er niet meer is. Wat een blijdschap zal Hem dat geven. Maar ook blijdschap bij Maria, want zij hoort ineens haar naam. Jezus roept haar en wil dat ze zich omdraait. Zie je die liefde in Zijn ogen staan?

Wanneer wij zoekende zijn en eigenlijk misschien door de tuin van ons leven dwalen, zoekt Jezus ons op. Door Zijn Woord roept Hij je steeds weer en Hij kent je naam. Hij kent je persoonlijk en weet dat je dolende bent. Je weet het allemaal niet en leeft helemaal niet dicht bij Hem. Jezus zoekt je dan steeds weer op om je terug te halen bij Hem. Hij wil dat je je omkeert en Hem weer aankijkt. Dan mag je in Zijn liefdevolle ogen kijken en Zijn liefde weer ervaren. Luister naar Zijn stem en keer je om.

Heb je Jezus nog nooit gehoord? Luister dan nu eens goed! Lees de tekst nog een keer en verplaats jezelf in de plaats van Maria. Jezus roept jouw vandaag en als Hij je roept kijk dan in Zijn ogen. Want die stralen liefde uit naar jou, liefde naar jou als zondaar. Het maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan, Zijn liefde is groter. En weet je wat je in Zijn ogen ziet? Een kruis van genade, het geopende graf van het eeuwige leven en een stroom van Levend Water. Je zult er geen spijt van krijgen als je je omdraait, want het is zo heerlijk om in Zijn ogen te kijken.


Keer je dan om, hoe je leven er nu dan ook voorstaat. Keer je leven om en laat het gericht zijn op Jezus. Dan mag je met Maria het uitroepen van blijdschap: Meester! Ik hou ook zoveel van U. Ik ben de weg kwijt en ik weet dat ik het alleen bij U kan zoeken. Uw liefde is zo groot, daar kan ik me niet vanaf houden. Mijn Jezus, ik hou van U.